MEAS PACK

MEAS PACK – Systém meranie a zber mechanických rozmerov a ich štatistické spracovanie

MEAS PACK je kompletné pracovisko, ktoré pozostáva z el. prenosnej jednotky na zber údajov (Meas_Log) a štatistického softvéru (Meas_Soft).

Meas Pack je kompletný balík nástrojov určený na meranie mechanických rozmerov, ich odpamätávanie, spracovanie, prenos údajov na PC kompatibilný osobný počítač a tlač výstupov na tlačiareň.Obsahuje nasledovné súčastí

 • Meas Coll
 • Meas Log
 • Meas Soft
 • Meas Comm

Meas Coll je paleta elektronických digitálnych meradiel na meranierozmerovvnútorného a vonkajšieho priemeru, hrúbku steny, atď.Prakticky je tvorená ponukou meradiel od firiem

 • Kroeplin
 • Mitutoyo
 • Tesa
 • Helios
 • a iných.


Meas Log je ručné elektronické záznamové zariadenie určené na zaznamenávanie a spracovanie údajov z meradiel .K meracím prístrojom sa pripája prepojovacím káblom.
Technické údaje:

 • Hmotnosť: 520g 
 • napájanie: vnútorný, nabíjateľný akumulátorá 
 • výdrž na jedno nabitie: min 24 hodín
 • rozsah pracovných teplôt: 0-50 C
 • rozmery: 210x100x26 
 • Display :4×16 znakov, 
 • alfanumerická klávesnica:45 znakov
 • alfanumerickáé indikácie napätia batérieé 
 • vypínanie pri nečinnosti a poklese napätia batérie 
 • 64 dávok merania
 • 1 dávka: 999 meraní
 • reálny čas


Opis činnosti: 
Meas Log je zariadenie, ktoré je spojovacím káblom prepojené s meradlom. Pracovník priloží meradlo a po jeho ustálení je hodnota merania uložená do Meas Log. Pred každým meraním má pracovník možnosť zvoliť, či sa meranie uloží do aktuálnej dávky, alebo zvolí inú dávku pre uloženie merania. Odpamätané merania je možné štatisticky spracovať priamo v Meas Log alebo preniesť pomocou Meas Com na PC.

Organizácia pamäte v Meas Log 
64 dávok, pričom každá dávka má kapacitu 999 meraní.

Každej dávke sa zadajú pri jej vytvorení :

 • žiadaná hodnotakladnázáporná
 • číslo dávky
 • číslo zväzkumerania
 • kód pracovníka vykonávajúceho meranie


Pri každom meraní sa odpamätávajú nasledovné údaje:

 • hodnota merania
 • čas merania
 • ód merania merania


Ak meranie svojou hodnotou spadá do tolerančného pásma ,je odpamätané a Meas Log potvrdí toto meranie krátkym pípnutím. Ak spadá do intervalu +- 3x tolerancia, meranie sa považuje za platné, odpamätá sa a Meas Log potvrdí meranie dvoma krátkymi pípnutiami, čo znamená že meranie je platné, ale mimo platné tolerančné pásmo. Ak je meranie mimo interval +- 3x tolerancia, meranie sa považuje za náhodné, neodpamätá sa a Meas Log oznámi túto skutočnosť jedným dlhým pípnutím.
Vďaka týmto údajom je možná jednoznačná identifikácia každého merania podľa času a súčasne sú odpamätané všetky údaje.
Funkcie prístroja
prezeranie zaznamenaných meraní
minimum meraní vávke
maximum meraní vávke
priemer meraní vávke
centrovanie a schopnosť procesu
stav napätie batérií
zmena dávky

Meas Com je komunikačný adaptér, ktorý slúži kMeas Log a PC kompatibilného počítača. Pripája sa na sériový komunikačný port počítača. Spojovacím káblom sa cez konektor pripája na Meas Com. Nevyžaduje napájanie.

Meas Soft je programové vybavenie ktoré slúži na prenos údajov zLog do PC kompatibilného počítača, ich správu na počítači, následné štatistické spracovanie, tvorbu grafov a správ, ako aj tlač požadovaných zostáv na tlačiareň.

Po pripojení na Meas Log je možné vykonávať nasledovné činnosti
nastaviť základné parametre prenosu , ako baudová rýchlosť, parita, počet bitov, číslo portu.
čítať a nastavovať reálny čas z/do Meas Log
čítať namerané údaje a ich ukladanie do súborov
prezeranie a úprava nameraných dát

Nad prenesenými dátami do počítača je možné vykonávať nasledovné operácie
zvoliť dávku sbudete pracovať
vybrať množinu meraní z príslušnej dávky nad ktorými sa budú vykonávať štatistické výpočty
vykonať štatistické výpočty nad vybratou množinou meraní
tlač grafov a protokolov na tlačiareň

Pre začatie práce je nutné zakúpiť sadu Meas Pack. Bude obsahovať všetky v úvode popísané súčasti. Meracie prístroje sa dodajú podľa výberu zákazníka. Ak zákazník už meracie prístroje má, je možné ich použiť.  

Programové vybavenie Meas Soft je možné dodať v prevedeniach:
Neobmedzené – programové vybavenie bude pracovať s neobmedzeným počtom Meas Log-ov.
Obmedzené – programové vybavenie bude pracovať len sčitým počtom Meas Log-ov ,na ktoré je zakúpená licencia.